Notice

|  빅버드 알림 사항입니다

profile
조회 수 107 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 첨부

아마추어 무선국 개설을 축하드립니다.

시간 나실 때 자격증과 함께 찾아가시고,

개인 호출부호를 숙지하시고 무선 호출시 사용하시기 바랍니다.

* 통합신청 개설인원

   - 유계향, 박상현, 김진희, 조민경, 신동훈, 배재영, 김응두, 김용철,

     김태경, 박광진, 김성호, 천인걸, 박효진, 박주언(이상 14명)

 

20200316_154646[1].jpg

 

 

  • profile
    버드맨 2020.03.27 13:44
    박효진 : 6L5 TIS. 김응두 : 6L5 TIW. 유계향 : 6L5 TIU. 배재영 : 6L5 TIT. 김태경 : 6L5 TIV. 천인걸 : 6L5 TIJ.
    김성호 : 6L5 TIK. 조민경 : 6L5TIM. 박상현 : 6L5 TIN. 김진희 : 6L5 TIO. 박광진 : 6L5 TIP. 신동훈 : 6L5 TIQ
    김용철 : 6L5 TIR.